Uslovi korišćenja
09.12.2015

Svi posetioci internet prezentacija www.hemofarm.ba saglasni su sa sledećim uslovima korišćenja:

Internet prezentacije www.hemofarm.ba, sve njihove stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu namenu. Opisi pojedinačnih proizvoda na www.hemofarm.ba sadrže samo osnovne informacije iz teksta uputstva koje je zvanično odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i koje je sastavni deo pakovnog materijala. Navedene informacije ne mogu zameniti informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda, kao ni uputstva koja pacijent dobije od svog lekara, farmaceuta ili drugog stručnog lica. Pre upotrebe bilo kog proizvoda navedenog na www.hemofarm.ba, pacijenti moraju konsultovati lekara, farmaceuta ili drugo stručno lice, te Hemofarm ne može biti, na bilo koji način, odgovoran za upotrebu proizvoda suprotnu instrukcijama dobijenih od ovih lica;

Hemofarm ne može garantovati ažurnost u realnom vremenu podataka koji se nalaze na sajtu, u svakom trenutku pristupa sajtu. Korisnici koriste informacije sa www.hemofarm.ba na svoj sopstveni rizik. Hemofarm ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišćenja www.hemofarm.ba;

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na www.hemofarm.ba zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez prethodne odgovarajuće Hemofarmove saglasnosti, Hemofarm će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu. Sve fotografije na www.hemofarm.ba predstavljaju samo simbolične ilustracije i potiču iz arhiva Hemofarma i STADA-e, ili su preuzete sa specijalizovanih sajtova koji nude fotografije, pod uslovima koje je propisao nosilac prava nad fotografijama;

Hemofarm zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na www.hemofarm.ba, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja;

Hemofarm zadržava pravo da na www.hemofarm.ba postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova, osim ukoliko su u pitanju sajtovi na kojima je sam Hemofarm nosilac prava na korišćenje sajta i to pravo aktivno koristi;

Informacije koje su sadržane na www.hemofarm.ba mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porekla informacija i Hemofarma kao njihovog isključivog vlasnika. U slučaju da se to ne dogodi, Hemofarm zadržava pravo da preduzme sve pravne i faktičke radnje kako bi sprečio dalju distribuciju ovih informacija i tražio eventualnu štetu nastalu zbog njihovog nelgalnog korišćenja;

Bilo koja informacija koju posetioci sajta pošalju Hemofarmu putem Interneta ili elektronske pošte, neće se smatrati poverljivom informacijom, čak ni u situaciji da pošiljalac informacije izričito navede da su informacije poverljive prirode i Hemofarm zadržava pravo da tu informaciju dalje distribuira, koristi ili uključi u sadržaj svog sajta, kao i da iste u potpunosti zanemari. Hemofarm ni u kojoj situaciji neće tražiti od posetilaca sajta da mu na bilo koji način dostavljaju poverljive informacije, niti će preuzeti bilo kakvu odgovornost iz posledica koje mogu nastati usled toga što su mu posetioci sajta dobrovoljno i samoinicijativno poslali određene informacije. Od napred navedenih ograničenja se izuzimaju informacije koje se odnose na farmakovigilancu Hemofarmovih proizvoda, informacije koje imaju karakter podataka o ličnosti, kao i informacije koje imaju karakter uzbunjivanja, sa kojima će Hemofarm postupati u skladu sa propisima koje regulišu ove oblasti;

Hemofarm poštuje privatnost posetilaca www.hemofarm.ba, te će informacije do kojih dođe upotrebom www.hemofarm.ba koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom. Posetioci su saglasni da Hemofarm prikuplja i koristi tehničke podatke o posećenosti i korišćenju sajtova www.hemofarm.ba, i iste koristi radi interne statistike i analitike u vezi sa korporativnom internet prezentacijom. Hemofarm neće pružiti informacije o posetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, Hemofarm nastoji da zaštiti informacije o posetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali neće biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način;

HVALA!
HEMOFARM d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

tel. +387 51 331 650

infobl@hemofarm.com

Compliance Reporting Portal